Kan Chaplin, Mozart och kyssar hjälpa mot allergi?
 
Nils E Eriksson
Translation to English
 
Att kropp och själ hör ihop är en gammal truism. Men kan kyssar, åsynen av en Chaplinfilm eller musiklyssnande ha något samband med IgE-producerande celler? Mycket tyder på att så kan vara fallet.

 
Skratt påverkar den allergiska reaktionen.
Den japanske allergologen Hajime Kimata har utfört ett stort antal undersökningar av humors betydelse vid allergi. Han pricktestade patienter med atopiskt eksem före och efter det att de tittat på Charlie Chaplins film Moderna tider. Motsvarande test gjordes också före och efter en film med icke-humoristisk väderinformation. Testkvaddlarna minskade betydligt när patienterna hade sett på Chaplin (Japansk ceder medeldiameter från 8 till 2 mm, katt från 7 till 2 mm).däremot inte efter väderfilmen (1). Testresultat med husdammskvalster var oförändrat efter Chaplin. I en annan studie fick 10 patienter se den humoristiska filmen Mr Bean. Produktionen av allergenspecifikt lgE i cellkultur minskade liksom Th2-cytokiner medan Th1-cytokiner ökade (2). Humoristisk film åstadkom också minskad IgE-produktion i B-celler från sperma (3).
 
Försämrande omgivningsfaktorer kan motarbetas av skratt
Exponering för vägtrafik leder till större allergeninducerade kvaddlar vid pricktest på patienter med atopiskt eksem. Efter en halvtimmes exponering för tung trafik ökade pricktestkvaddlarna (kattallergen) från 6.4 till 9.4 mm (4).
Två timmars videospelande hos patienter atopiskt eksem åstadkom större testkvaddlar och i cellkultur ökad bildning av allergenspecifikt IgE liksom cytokinerna IL-4, IL-10 och IL-13 medan IFN-alfa och IL-12 minskade. Om patienterna fick höra ringsignaler från en mobiltelefon (en ringning varande 10 sekunder varje minut under en halvtimme) sågs liknande effekter (5). Hos friska försökspersoner och hos patienter med allergisk rinit hade dessa stressfaktorer inte samma effekt. Två timmars datorarbete har liknande effekter. Den allergenspecifika IgE produktionen i mononukleära celler ökar hos patienter med atopiskt eksem, men inte hos dem som har allergisk rinit (6). Även mikrovågstrålning från mobiltelefoner ökar storleken på allergenutlösta kvaddlar hos patienter med atopiskt eksem (7). Två timmars skrivande av textmeddelande på mobiltelefon leder till ökade kvaddlar men om patienterna får se en humoristisk film (Mr Bean) före, blir det inga ökade kvaddlar. En humorlös väderfilm har inte samma effekt (8).
 
Även gråt kan ha gynnsam effekt
Sextio patienter med atopiskt eksem och latexallergi fick titta på filmen Kramer vs Kramer. Storleken på latexinducerade pricktestkvaddlar minskade från 8.6 till 5.0 mm och latexspecifik IgE-produktion minskade från 3.9 till 1.8 ng/ml hos de 44 patienter som grät medan de tittade på filmen. Kontrollfilmen med väderinformation hade inte sådan effekt (9).
 
Nattligt uppvaknande vid atopiskt eksem
Det är vanligt att barn med atopiskt eksem vaknar på nätterna. En teori är att hormonet ghrelin är ansvarigt. Kimata mätte nivåerna av ghrelin i saliv under natten hos 40 friska barn och 40 patienter med atopiskt eksem som led. nattligt uppvaknande. Ghrelin på natten var förhöjd hos patienter med atopiskt eksem jämfört med friska barn. När de fick se på humoristiska filmer förbättrades sömnen hos 36 av de 40 de 40 eksembarnen och ghrelinnivåerna sjönk. En icke-humoristisk kontrollfilm hade inte sådan effekt (10).
 
Ammande mödrars skratt
Även mammans filmvanor kan påverka barnen. När mödrar till allergiska spädbarn fick se en humoristisk film som framkallade skratt minskade barnens pricktestkvaddlar (husdammskvalster) från 6.4 till 5.1 mm. Histaminkvaddlarna minskade däremot inte (11). Ammande mödrar till barn med atopiskt eksem som hade störd nattsömn fick efter Chaplinfilmen ökad melatonin i bröstmjölken. De allergenutlösta testkvaddlarna minskade hos barnen som ammades (12).
 
Förbättrat svett vid eksem
Det är inte bara barn som har nytta av skratt. Vuxna med atopiskt eksem som fick titta på Moderna tider fick förändringar i sitt svett. Dermcidin är ett antimikrobiellt protein som produceras av svettkörtlar. Personer med atopiskt eksem har lägre nivåer dermcidin i svett än friska personer Nivåerna av detta protein i svett hos patienter med atopiskt eksem ökade efter att de hade sett Moderna tider (13) Hos vuxna med atopiskt eksem har även konstaterats minskad transepitelial vattenförlust efter det att patienterna sett Mr Bean (13).
 
Skrattet inverkar på astma
Tittande på Moderna tider har visats reducera bronkiell hyperreaktivitet (Metacholin PC20 ökade från 2.83 till 4.51 mg/ml) och även minska reaktionen vid allergenspecifik bronkialprovokation hos patienter med astma, medan en icke-humoristisk film inte har någon sådan effekt (14). Å andra sidan utlöser skatt bronkobstruktion hos många astmatiker (15)

 
Kyssar inte heller dumt
Kyssande under en halvtimme, medan paren samtidigt lyssnade. på musik (The Beauty and the Beast, When You Wish Upon a Star, My Heart Will Go On, Love is a Many-Splendored Thing, Moon River, Sunrise Sunset, Can You Feel the Love Tonight).ledde till minskade allergenutlösta hudtestkvaddlar, (hsudammskvalster från 8.3 till 5.5 mm, Japansk cederpollen från 7.6 till 5.3 mm), däremot hade kyssandet inte någon effekt på histaminutlösta kvaddlar. Man såg också en minskning av produktionen av allergenspecifikt IgE. Cytokinmönstret skiftade mot Th1-typ:plasmanivåerna av Nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 och neurotrophin -4 ökade.(16, 17). I detta sammanhang bör det kanske påpekas att kyssande inte är helt ofarligt hos allergiker. Om man har uttalad matallergi kan kyssande innebära att allergiska symtom utlöses, nämligen om motparten har ätit relevant födoämnesallergen (18).
 Se även denna artikel om erotikens allergologiska risker

 
Musik kan inverka på allergiska reaktioner.
Patienter med atopiskt eksem, allergiska mot latex, testades före och efter det de lyssnat på musik, antingen av Mozart (Pianosonat nr 11, K 331 och Pianokonsert nr 21 K567, andra satsen) eller av Beethoven (Symfoni nr 6 Op. 68 Pastoral, andrasatsen "Fur Elise" och Symfoni nr 5 Op. 67, andra satsen). Efter musiken minskade de pricktestkvaddlarna från 12.1 tukk7.7 mm. Dessutom sjönk in vitro-produktionen av såväl total-IgE (från 42 till 27 ng/ml) som latex-specifikt IgE (från 6.9 till 3.0 ng/ml). Th1-cytokiner ökade och Th2-cytokiner minskade, Bethovens musik hade inte dessa effekter (19).
Andra effekter av Mozarts musik som påvisats är att försökspersoner kan få bättre resultat på ett spatial-temporalt test (20) och att en minskning av epileptiforma aktiviteter i hjärnan setts hos personer med epilepsi (21). Till följd av dessa och andra studier har Mozarteffekten blivit ett begrepp. Många har dragit alltför långtgående slutsatser från de experiment som gjorts. Den effekt av musik som påvisats torde inte vara specifik för just tonsättaren Mozart eller ens specifik för musik (22, 23).
 
Slutsats
De effekter som studerats av vid allergi är huvudsakligen skrattets, kyssandets och musiklyssnandets inverkan på hudtester och in vitro-parametrar. Kan även patienternas sjukdomssymtom påverkas?
 
Att skratt kan ha påvisbara effekter på hälsan är känt (24). En del studier tyder på att skratt kan ha effekter på immunsystemet och smärtstillande effekter. Olika undersökningar har dock ger varierande resultat och det finns metodologiska problem (25).
 
När det gäller musik har det påvisats en hel del biologiska effekter, såsom smärtstillande och ångestdämpande, troligen även immunstimulerande och antidepressiva effekter (26). Musikterapi har visats ha effekt på kronisk smärta, migrän hos barn och kronisk tinnitus (27). Hos patienter med Alzheimers sjukdom har musikterapi minskat ångest, depression och aggressivitet (28). Hos cancerpatienter kan musik minska ångest och möjligen även smärta och förbättra livskvaliteten (29, 30).
 
Det är rimligt att tänka sig att skratt, musik och kyssar, som åstadkommer mätbara positiva förändringar i testresultat, även kan ha effekter på allergiska patienters kliniska symtom, även om effekterna inte kan jämföras med dem man får av steroidsalvor vid eksem och inhalationssteroider vid astma. Det finns biverkningar: skratt kan utlösa astma (15), musik avlyssnat på olämpligt sätt kan ge bullerskador, musikinstrument kan orsaka allergi och kyssar kan i ogynnsamma fall utlösa allergiska reaktioner (18). Även andra erotiska aktiviteter kan vara förenade med allergiproblem (31,32, 33). Om man besinnar i hur hög utsträckning erotik, skratt och musiklyssnande utövas får risken för biverkningar dock anses vara liten.
 
När det gäller dosering är det okänt vad som krävs för kliniska effekter. Kyssas en halvtimme tre gånger om dagen? En Mozartsonat morgon och kväll? När det gäller dosering av skrattet har standarddosen varit 87 minuter Moderna tider i flera korttidsstudier. Mycken forskning återstår

 
Vilken skrattutlösare ska man rekommendera? Alla kanske inte skrattar bäst av Chaplin eller Mr Bean. Några kanske skrattar bäst åt goda vänners skämt. Personligen skrattar jag bäst om jag får se John Cleese i Pang i bygget (Fawlty Towers). Huvudsaken är att man skrattar - trots att mycket i vår värld gör att man kanske hellre borde gråta än skratta.
 
Det torde vara nyttigt att skratta, kyssas och lyssna på god musik, Även för allergiska människor. En hypotes att testa: Kan den ökande frekvensen allergi bero på att vi skrattar för lite nuförtiden?
 
Referenser
 
1.   Kimata H Effect of Humor on Allergen-Induced Wheal Reactions. JAMA. 2001;285(6):738
2.   2.Kimata H. Reduction of allergen-specific IgE production by laughter. Eur J Clin Invest. 2004 Jan;34(1):76-7.
3.   3.Kimata H. Viewing a humorous film decreases IgE production by seminal B cells from patients with atopic eczema. J Psychosom Res. 2009 Feb;66(2):173-5
4.   4.Kimata H. Exposure to road traffic enhances allergic skin wheal responses and increases plasma neuropeptides and neurotrophins in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome. Int J Hyg Environ Health. 2004 Jan; 207(1):45-9
5.   5.Kimata H. Enhancement of allergic skin wheal responses in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome by playing video games or by a frequently ringing mobile phone. Eur J Clin Invest. 2003 Jun; 33(6):513-7.
6.   6.Kimata H. Enhancement of allergic skin wheal responses and in vitro allergen­specific IgE production by computer-induced stress in patients with atopic dermatitis. Brain Behav Immun. 2003 Apr;17(2):134-8
7.   7.Kimata H. Enhancement of allergic skin wheal responses by microwave radiation from mobile phones in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome. Int Arch Allergy Immunol. 2002 Dec;129(4):348-50
8.   8.Kimata H. Laughter Counteracts Enhancement of Plasma Neurotrophin Levels and Allergic Skin Wheal Responses by Mobile Phone—Mediated Stress. Behav Med. 2004 Winter;29(4) 149-154
9.   9.Kimata H. Emotion with tears decreases allergic responses to latex in atopic eczema patients with latex allergy. J Psychosom Res. 2006 Jul;61(1):67-9.
10.            Kimata H. Viewing humorous film improves nighttime wakening in children with atopic dermatitis. Indian Pediatr. 2007 Apr;44(4):281-5.
11.            Kimata H. Reduction of allergic responses in atopic infants by mother's laughter. Eur J Clin Invest. 2004 Sep;34(9):645-6.
12.            Kimata H. Laughter elevates the levels of breast-milk melatonin. J Psychosom Res. 2007 Jun;62(6):699-702. Kimata H. Increase in dermcidin-derived peptides in sweat of patients with atopic eczema caused by a humorous video. J Psychosom Res. 2007 Jan;62(1):57-9.
13.            Kimata H. Elevation of testosterone and reduction of transepidermal water loss by viewing a humorous film in elderly patients with atopic dermatitis. Acta Medica (Hradec Kralove). 2007;50(2):135-7.
14.            Kimata H. Effect of viewing a humorous vs. nonhumorous film on bronchial responsiveness in patients with bronchial asthma. Physiol Behav. 2004 Jun;81(4):681-4.
15.            Liangas G, Yates DH, Wu D, Henry RL, Thomas PS. Laughter-associated asthma. . J Asthma. 2004 Apr;41(2):217-21
16.            Kimata H. Kissing reduces allergic skin wheal responses and plasma neurotrophin levels. Physiology & Behavior 80 (2003) 395– 398
17.            Kimata H. Kissing selectively decreases allergen-specific IgE production in atopic patients. J Psychosom Res. 2006 May;60(5):545-7
18.            Eriksson, NE, Möller, C, Werner, S, Magnusson, J, Bengtsson U, The hazard of kissing when you are food allergic. Symptoms induced by other persons" food intake. An inquiry study. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunol. 2003;13(3):149-154
19.            Kimata H. Listening to Mozart reduces allergic skin wheal responses and invitro allergen-specific IgE production in atopic dermatitis patients with latex allergy. Behav Med. 2003 Spring;29(1):15-9.
20.            Rauscher FH, Shaw GL, Ky KN..Music and spatial task performance. Nature. 1993 Oct 14;365(6447):611
21.            Hughes, J., Daaboul Y., Fino, J., Shaw, G. (1998). The Mozart effect on epileptiform activity. Clin Electroencephalogr,29 (3), 109-19.
22.            Thompson, W.F., Husain, G., & Schellenber=g, E.G. (2001). Arousal, mood and the Mozart effect. Psychological Science, 12 (3), 248-251.
23.            Jenkins JS. The Mozart effect. J R Soc Med. 2001 Apr;94(4):170-2
24.            Mora-Ripoll R. The therapeutic value of laughter in medicine. Altern Ther Health Med. 2010 Nov-Dec;16(6):56-64.
25.            Martin RA. Humor, laughter, and physical health: methodological issues and research findings. Psychol Bull. 2001 Jul;127(4):504-19.
26.            Myskja A, Lindbatik M. Hvordan virker musikk på menneskekroppen? Tidsskr Nor Lgeforen 2000; 120: (10) 1182-5
27.            Nickel AK, Hillecke T, Argstatter H, Bolay HV. Outcome research in musictherapy: a step on the long road to an evidence-based treatment. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1060:283-93.
28.            Guetin S, Portet F, Picot MC, Defez C, Pose C, Blayac JP, Touchon J. Impact of music therapy on anxiety and depression for patients with Alzheimer's disease and on the burden fett by the main caregiver. Encephale. 2009 Feb;35(1):57-65.
29.            http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110809212424.htm
30.            Bradt J, Dileo C, Grocke D, Magill L. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD006911
31.            Eriksson NE Snuvad på kärlek. qs (Glaxo) 1995 Nr 2:6-9.(se motsvarande text på denna hemsida)
32.            Liccardi G, Senna G, Rotiroti G, D'Amato G, Passalacqua G. Intimate behavior and allergy: a narrative review. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007 Nov;99(5):394-400
33 Eriksson, NE, Möller, C, Werner, S, Magnusson, J, Bengtsson U. The hazard of kissing when you are food allergic. Symptoms induced by other persons´ food intake. An inquiry study. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunol. 2003;13(3):149-154