Allergi och erotik

Nils Eriksson

 

 

Anna får klåda i munnen och svullna läppar
när maken kysser henne - men bara om han ätit choklad samma dag.

Betty får allergiska underlivsbesvär vid
sex - men bara om partnern använder kondom.

Cecilia får en allvarlig anafylaktisk
reaktion vid samlag - men bara om mannen inte använder kondom.

 

David får astma och rinitbesvär i när han
ligger med sin kvinna - oberoende av skyddsmedel.

Vad är detta?
Kan man vara allergisk mot kärlek och sex, allergisk mot sin käraste? Ja, det
verkar så. I denna artikel behandlas några aspekter på relationen mellan erotik
och allergi (se tab 1)
 
Tabell 1
Några aspekter på kärlek, sex och allergi
·      inhalationsallergen (ute o inne) m. rel. t erotik
·      födoämnesallergen med motsvarande relation
·      doftkosmetika (kemiska luftvägsirritanter)
·      allergi mot sperma
·      allergi mot föda eller läkemedel via partnerns  kroppsvätskor
·      latexallergi (kondom och pessar)
·      ansträngningsutlöst/emotionsutlöst astma o rinit
·      allergikerns val av partner m.h.t. hereditet
·      allergikerns val av födelsemånad m.h.t. risken för  allergi hos barnet
·      astmabehandling under graviditet o  förlossning
·      allergiutredning och hyposensibilisering under graviditet
 
 
 
                      När någon säger sig vara allergisk
mot Carl Bildt eller Göran Persson  förstår vi att vederbörande inte menar sig
få en IgE förmedlad histaminfrisättning vid kontakt med männen ifråga. Men en
kvinna kan faktiskt vara allergisk mot män, på riktigt. Ett antal fall har
rapporterats rörande akuta generella överkänslighetssymtom hos kvinnor, orsakade
av allergi mot sädesvätska
.

Sperma en sällsynt orsak till allergiska  reaktioner

                      Symtomen vid allergi mot sperma
kan vara lokaliserad urtikaria, klåda och svullnad i vulva, bronkospasm,
buksmärtor, blodtrycksfall och medvetslöshet. De kan börja vid coitus eller
några minuter efter och durationen kan vara några timmar eller t.o.m. dagar.
Allergin debuterar ofta vid första samlaget. I en del fall har den startat efter
graviditet eller gynekologisk operation och i några fall efter vasektomi eller
prostatektomi hos partnern. Överkänsligheten är i regel inte specifikt riktad
mot en viss partner utan generell, mot mänsklig sädesvätska. Samtidig allergi
mot sperma och svett har också beskrivits. Som ett kuriosum kan nämnas
att även ett av allergi mot hundsperma har rapporterats.
                      Lokaliserad allergisk vulvovaginit
(med klåda, svullnad, rodnad och urtikaria) , orsakad av sperma, kan förekomma
samtidigt med generell allergi, men kan också vara ett isolerat kroniskt
recidiverande tillstånd.. Det kan ta upp till en vecka innan dessa symtom går
över.
                      Mekanismen vid den generella
reaktionen mot sädesvätska är en typ 1, IgE-förmedlad allergisk reaktion mot
allergena komponenter i prostatasekret. Av de drabbade har 2/3 varit atopiker,
d.v.s. haft IgE-förmedlad allergi mot vanliga allergen. Diagnos erhålls med
prick- eller intrakutantest med utspädd färsk sädesvätska (lämpligen från
partnern) och ev. med RAST.
                      Den rationella behandlingen vid
överkänslighet mot sädesvätska är att använda kondom. Vid graviditetsönskan kan
artificiell insemination med tvättade spermier övervägas; allergenen i sperman
finns nämligen inte i spermatozoerna utan i prostatasekretet).
Hyposensibilisering har även prövats, i en del fall med framgång.
Premedicinering med perorala antihistaminpreparat eller lokalt kromoglikat före
sexuella aktiviteter kan försökas i måttligt svåra fall men har knappast effekt
vid allvarliga reaktioner.
                      Patienter med allvarliga
systemreaktioner bör vara försedda med beredskapsmedicin i form av adrenalin
(inhalator eller injektion), kortison och antihistamin.
                      Allergisk vulvovaginit kan också
utlösas av kemikalier i tvålar, parfymerade intimservetter, kemiska skyddsmedel
o.s.v..

 

Urtikaria p.g.a. partnerns föda eller läkemedel

Exogena allergen, från födoämnen (t.ex. nötter) eller läkemedel (t.ex.
penicillin), kan finnas i sädesvätska och orsaka lokala överkänslighetssymtom
hos den kvinnliga partnern. Liknande gäller förmodligen saliv och symtom för
såväl man som kvinna vid orala kontakter. Jag har träffat på
födoämnesallergiska patienter (björkpollenallergiker) som fått besvär när de
kysst sin partner, om denne tidigare ätit något olämpligt (i ett fall choklad
innehållande hasselnötter, i ett annat fall äpple). Möjligen är denna typ av
överkänslighet vanlig; vi tänker bara inte på att fråga efter den. I en undersökning fann vi att ungefär var tionde födoämnesallergiker hade noterat reaktioner vid närkontakt med peron som ätit det patienten varit allergisk för

(The hazard of kissing whenyou are food allergic. Survey by questionnaire about the occurrence of
kiss-induced allergic reactions among 1139 patients with self-reported food
hypersensitivity.
J Investig Allergol Clin Immunol. 2003;13(3):149-54.)

 

Kondomen kan vara livsfarlig

                      Latexkondom skyddar visserligen
för allergi mot sädesvätska, men kan själv ge upphov till allergiska reaktioner.
Och sådan allergi torde vara betydligt vanligare än sperma-allergi.
                      P.g.a. AIDS-risken har man i många
länder på senare år i ökande grad använt gummihandskar i sjukvården. Av samma
anledning har användningen av kondomer vid samlag ökat.. Samtidigt har man
observerat ett ökande antal individer med allergi för latex (naturgummi). Man
kan exponeras för latex vid direktkontakt via hud eller slemhinnor, dessutom vid
injektion och vid inhalation. Direkt slemhinnekontakt och parenteral exponering
innebär störst risk. Dödsfall har orsakats av latexinnehållande katetrar i
samband med bariumkontraströntgen. Riskgrupper är bl.a. sjukvårdspersonal och
patienter med ryggmärgsbråck.
                      Symtomen vid latex-allergi kan
variera från relativt lindrig kontakturtikaria till livshotande anafylaktiska
reaktioner (Tabell 2). P g a korsallergi har patienter med latex-allergi ofta
överkänslighet för vissa födoämnen, framförallt avocado, kiwi och banan.
Dessutom har korsallergi konstaterats mellan latex och benjaminfikus. En
differentialdiagnos gentemot latexallergi är kontakteksem orsakat av typ
4-allergi mot tillsatsämnen i gummi.
 
Tabell 2
Symtom vid  allergi mot gummi
 
Vid latexallergi (typ 1-allergi)
Kontakturtikaria
Hudsymptom i ansiktet
Allergisk rinokonjunktivit
Astma
Anafylaxi
 
Vid typ IV-allergi mot gummikemikaler
Kontakteksem
 
                      Förutom kondomer kan t.ex.
gummihandskar, dentalgummi, katetrar, ballonger, andra gummileksaker, badmössor,
gummiskor, gummisnören och gumminappar utlösa symtom hos den
latexallergiske..
                      Diagnos erhålls via anamnes, anti-latex-IgE i serum (RAST, Magic Lite el.dyl.) och hudtester med latexextrakt.
Om latex-allergi har påvisats är det viktigt att patienten
informeras om risker, inte bara de som är förenade med kondomanvändning utan
även om risker i samband med operationer och medicinska undersökningar som
innebär kontakt med gummihandskar eller andra gummiföremål.
                      Vid sjukvård gällande
latex-allergisk patient får man inte använda latexhandskar och det får inte
finnas gummiföremål, t.ex. katetrar, i närheten. Latexallergen kan nämligen bli
luftburet. Tänk även på andra möjliga gummiföremål: plåster, gummiproppar i
injektionsflaskor, narkosmasker och kuffar.
                      Några ur HIV-synpunkt säkra
latexfria alternativ till latexkondomer är f.n. inte tillgängliga men kommer
möjligen att finns om ett par år. Ett alternativ för den latexallergiske mannan
kan vara att ha en latexfri kondom (av t.ex. fårtarmar) innanför latexkondomen.
Om det är kvinnan som är latexallergisk skall mannen istället ha latexkondomen
innanför den gummifria kondomen.
                      Latexallergiker bör ha
beredskapsmedicin i hemmet på samma sätt som patient med allvarlig allergi mot
sperma.

 

 Astma och rinit av samlag

                      Attacker av astma och rinit kan
utlösas av samlag hos såväl män som kvinnor. En möjlig mekanism är
ansträngningsutlöst astma, ”sexercise-induced asthma”. Det har emellertid
även publicerats fall, där ansträngning uppenbart inte kunnat förklara symtomen:
ansträngningsprovokation med trappgång kunde inte utlösa någon astma (den
fysiska ansträngningen vid samlag anses vara ekvivalent med att gå uppför två
trappor). Anmärkningsvärt var också att symtom kunde börja vid begynnande intim
kontakt, före coitus, samt att sena symtom kunde komma 4-6 timmar efter den
initiala attacken.
                      Exakt mekanism är oklar- Det har
föreslagits att en rubbad autonom balans med parasympatisk övervikt uppkommer
hos vissa individer i samband med upphetsningen vid samlag. Premedicinering med
bronkdilaterare och inhalationssteroider bör försökas.
                      Naturligtvis kan allergen och
kemiska omgivningsfaktorer ha negativ effekt på allergikerns sexliv. Kärlek i
naturen medför problem för pollenallergikern. Våren, den unga blyga spirande
kärlekens pockande årstid, är också de enormt höga björkpollenhalternas årstid,
och medför snuva och nysningar, som i värsta fall omöjliggör kyssandet för
björkpollenallergikern. En tröst är att björkpollenhalterna brukar vara
lägre vartannat år (t.ex. 1994 ). Midsommar, som p.g.a. våra kulturtraditioner
bl.a. inbjuder till erotik, ger liknande problem för
gräspollenallergikern. Den gråboallergiska flickan kan tappa
lusten om hon uppvaktas med en vacker bukett innehållande blommor tillhörande
familjen korgblommiga (Asteraceae).
                      Inte nog med att pollen ger
hösnuva. Säsongbunden pollenutlöst allergisk vulvovaginit, med
underlivsklåda som väsentligt symtom, har beskrivits.
                      Vid kärlek i lador kan förekomsten av
förrådskvalster utgöra en försvårande omständighet och i sovrummet kan
husdammskvalster utlösa bronkospasm . Den käras parfymerade
hudvårdsmedel kan vara lika besvärande för den som har en bronkiell
hyperreaktivitet.
 

Graviditet och förlossning

                      En allergiker som vill undvika att
avkomman ska bli allergisk bör välja en icke-allergisk medförälder. Särskilt
stor (omkring 70%) är risken att barnet skall ärva allergi om båda föräldrarna
är allergiska och har samma atopiska sjukdom, t.ex. båda har astma.
                      Vill man undvika att barnet skall
få pollenallergi bör man planera nedkomsten till hösten. Barn som föds på våren
löper nämligen större risk att utveckla pollenallergi.
                      Påverkas en kvinnas astma av en
graviditet? Man kan i stort sett räkna med att en tredjedel försämras, en
tredjedel förbättras och en tredjedel förblir oförändrade under graviditet. Om
astman förvärras är den oftast svårast v 29-36. De sista 4 veckorna är den
oftast lindrigare och astmabesvär under själva förlossningen är ovanligt. Efter
partus: återgår astman inom ett par månader till samma svårighet som före
graviditeten.
                      Astma som inte behandlas adekvat
under graviditet medför risk för ökad perinatal mortalitet, ökad prematuritet
och låg födelsevikt. Astmabehandling under graviditet är i princip som vid astma
utan graviditet.
                      Icke-farmakologiska åtgärder,
såsom elimination av allergen, ska förstås vidtas, där så är möjligt. Den
farmakologiska behandlingen innebär i regel inhalationssteroider och
bronkdilaterare i inhalation. Trots att kortisonpreparat normalt ska undvikas
under graviditet skall kortison i tablettform användas, om det fordras för att
hålla astman under kontroll.
                      In vivo-diagnostik (hudtester och
provokationer) undviks under graviditet. Hyposensibilisering startas inte men en
påbörjad hyposensibilisering kan fortsättas.


Referenslista

 
Berman B.
Seasonal allergic vulvovaginitis caused by pollen.
Ann Allergy 1964;22:594-597
 
Bernstein JA et
al.
Evaluation and treatment of localized
vaginal immunglobulin E-mediated hypersensitivity to human seminal plasma.
Obstet-Gynecol. 1993;82(4 Pt 2 Suppl):667-673
 
Charous BL,
Hamilton RG, Yunginger JW; Occupational latex exposure: characteristics of
contact and systemic reactions in 47 workers. J Allergy Clin Immunol
1994;94:12-8
 
Commitee report.
Task force on allergic reactions to latex. J Allergy Clin Immunol 1993;92(part
1):16-18
 
Fernández Corres
L, Moneo I, Munos D, Bernaola G, Fernández E, Audicana M and Urrutia I;
Sensitization from chestnuts and bananas in patients with urticaria and
anaphylaxis from contact with latex, Ann Allergy 1993;70:35-39
 
Fisher
AA: Allergic contact reactions in health personnel, J Allergy Clin Immunol 1992;
90:729-738

Friedman SA,
Bernstein L, Enrione M, Macus ZH.
Succesful
long-term immunotherapy for human seminal plasma anaphylaxis. JAMA
1984;251:2684-2687
 
Green R, Green
MA. Postcoital urticaria in a penicillin-sensitive patient. Possibleseminal
transfer of penicillin. JAMA 1985;254:531
 
Hamann CP, Kick
SA; Update: Immediate and delayed hypersensitivity to natural rubber latex.
Cutis 1993;52:307-311
 
Hammarquist C,
Hellström L, Perk J; IgE-medierad latexallergi hos sjukvårdspersonal i
Oskarshamn. Sammanfattning från Medicinska Riksstämman, Stockholm 1994. Poster
AL16
 
Holden TE,
Sherline DM.
Bestiality with sensitization
and anaphylactic reaction. Obst and gyn 1973;42:138-140
 
Jonasson G, Holm
J-Ö, Leegaard J; Gummiallergi.
Et ökende
helseproblem? Tidsskr Nor Laegeforen 1993;113:1366-1367
 
Jones WR. Allergy
to coitus. Aust NZ J Obstet Gynaecol 1991;31:137-141
 
Kelly KJ, Kurup
VP, Reijula KE and Fink JN; The diagnosis of natural rubber latex allergy, J
Allergy Clin Immunol 1994; 93:813-816

Kelly KJ, Pearson
ML, Kurup VP, Havens PL m fl; A cluster of anaphylactic reactions in children
with spina bifida during general anesthesia: Epidemiologic features, risk
factors, and latex hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol
1994;94:53-61
 
Kelly m.fl.; The
diagnosis of natural rubber latex allergy, J Allergy Clin Immunol 1994;
93:813-816
 
Kroon S. Allergy
to human seminal plasma. A presentation of six cases. Acta
Dermatovener 1980:60:436-439
 
Parisot J. Johnny
come lately. A short history of the condom.
 
Presti ME &
Druce HM. Hypersensitivity reactions to human seminal plasma.
Ann Allergy 1989;63:477-481
 
Reimer M;
Allergisk mot ballonger. Ett fall av allvarlig latexallergi utanför
riskgrupperna. Läkartidningen 1994;91:4380-4381
 
Shah A &
Sircar M. Postcoital asthma and rhinitis- Chest 1991; 100:1039-1041
 
Slater JE: Latex
Allergy, J Allergy Clin Immunol 1994;94:139-149
 
Swanson MC, Bubak
ME, Hunt LW, Yunginger JW, Warner MA, Reed CE; Quantification of occupational
latex aeroallergens in a medical center.
J
Allergy Clin Immunol 1994;94:445-451
Tyden T, Odlind
V, Olsson SE. Studentskors preventivmedelsval. Ökad kondomanvändning över en
femårsperiod 1989-94. Poster OB 20 vid Medicinska Riksstämman 1994.
 
Wrangsjö K;
IgE-mediated altex allergy and contact allergy to rubber in clinical
occupational dermatology, Arbete och hälsa - vetenskaplig skriftserie från
Arbetsmiljöinstitutet 1993:25